ข่าววันนี้

สมัครบัตรคนจนรอบใหม่ประจำปี 64 เตรียมเอกสารให้พร้อม

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 นายอาคม เพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในช่วงต้นปี 2564 กระทรวงการคลังจะเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ โดยเงื่อนไขที่จะลงทะเบียนจะอิงรายได้ครัวเรือนแทนรายได้ส่วนบุคคลไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปีกำลังพิจารณา ส่วนสวัสดิการที่เคยได้รับ เช่น วงเงินซื้อของร้านธงฟ้า ค่าโดยสารรถไฟ บขส.และขสมก. ส่วนลดในการซื้อก๊าซหุงต้ม จะเหมือนเดิม ส่วนจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่นั้น ขอดูในรายละเอียดก่อน

“สวัสดิการต่างๆ ที่จะได้รับ และคุณสมบัติของผู้ถือบัตรสวัสดิการนั้น ยังอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียด รวมทั้งของขวัญปีใหม่ที่เตรียมไว้ให้ประชาชนสิ้นปีนี้ด้วย”

โดยทางภาครัฐในเวลานี้ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ต่าง ดังต่อไปนี้

เงื่อนไขการสมัครบั ตรคนจนรอบใหม่

1.ผู้สมัครต้องเป็น คนสัญชาติไทยที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

2.ผู้สมัครที่ว่างงาน หรือมีรายได้ส่วนบุคคลต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี

3.ผู้สมัครต้องไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน เช่น เงิ นฝากธนาคาร, สลากออมสิน, สลาก ธ.ก.ส., พันธบัตรรั ฐบาล และตราสารหนี้

4.ผู้สมัครถ้ามีทรัพย์สินทางการเงินดังข้างต้น จะต้องมีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บ าทเท่านั้น

5.ผู้สมัครต้องนำรายได้ต่อครัวเรือน นำมาประกอบการพิจารณาด้วย

ผู้สมัครใดมีรถยนต์ จะถูกนำมาพิจารณาประกอบ หากมีรถยนต์มากถึง 2-3 คัน ถือว่าไม่สมควรได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

6.ผู้สมัครที่มีหรือถือบัตรเครดิตอยู่ในมือ จะถูกนำมาพิจารณาประกอบ

เพราะตามปกติคนที่มีบัตรเครดิตตามเงื่อนไขของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

จะต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน เท่ากับว่า มีรายได้ต่อปีเกินกว่า 100,000 บาทต่อปี

เพิ่มเติมจากการที่ทางกระทรวงการคลังออกมาระบุว่า จะมีการปรับคุณสมบัติของผู้ลงทะเบี ยนบัตรฯ ใหม่

เพิ่มเติมคือ จะพิจารณาจากรายได้รวมทั้งครอบครัว หารด้วยจำนวนสมาชิกในครอบครัว

ซึ่งต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี โดยเกณฑ์การพิจารณารูปแบบใหม่นี้ออกแบบมาเพื่อ

แก้ไขปัญหาและป้องกันผู้ที่ไม่มีรายได้หรือรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด

แต่มีฐานะทางบ้านและครอบครัวดีเนื่องจากได้รับการเลี้ยงดูจากลูกหลาน หรือบุคคลอื่นในครอบครัว

เพื่อที่จะได้ทราบว่าใครจนจริง ใครจนไม่จริง สำหรับผู้ถือบัตรฯ อยู่แล้ว จะได้รับสวัสดิการขั้นพื้นฐานจากบัตรฯ

อย่างต่อเนื่อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่ าก๊าชหุงต้ม

โดยกระทรวงการคลังได้ของบประมาณในปีงบประมาณ 2564 ไว้อยู่แล้ว ดังนั้นผู้ถือบัต รสวัสดิการแห่งรั ฐไม่ต้องกังวลว่า จะไม่ได้รับสิ ทธิ์ดังกล่าว

สถานที่สำหรับลงทะเบี ยนสมัครบัตรคนจนรอบใหม่ประจำปี63-64

หากทางรั ฐบาลกำหนดวันลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ ภายในไตรมาสที่ 4 หรือระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563

ได้แล้วท่านที่สนใจสามารถเดินทางไปสมัครได้ ตามสถานที่ดังนี้ ธนาคารออมสิน ทุกสาขาทั่วประเทศ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

(ธ.ก.ส.) ทุกสาขาทั่วประเทศ สำนักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัด สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร 50 เขต

เอกสารสำหรับลงทะเบียนสมัครบัตรคนจนรอบใหม่

1.บัตรประชาชนตัวจริงของผู้ลงทะเบียนแบบ Smart Card

2.สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ลงทะเบียน

3.สำเนาบัตรประชาชนผู้รับอุปการะ(ถ้ามี) ใบมอบอำนาจกรณีที่ตัวเองมาไม่ได้ บัตรประชาช นของผู้รับมอบอำนาจ

4.สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ (ถ้ามี)

5.สำเนาเอกสารการลงทะเบียนว่าเป็นเกษ ตรกร (ถ้ามี) ใบรับรองแพทย์

6.สำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ดูแล (กรณีผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้)

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *